nhangsachthienhuong.com - NHANG S?CH THIêN H??NG - H??NG NHANG S?CH - NHANG QU? CAO C?P

nhangsachthienhuong.com
Title: - NHANG S?CH THIêN H??NG - H??NG NHANG S?CH - NHANG QU? CAO C?P
Keywords:
Description: Liên h? mua Nhang S?ch Thiên H??ng 0918.632.557 Giao hàng t?n n?i Mi?n phí t? 220k tr? lên
nhangsachthienhuong.com is ranked 7666377 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,082. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. nhangsachthienhuong.com has 43% seo score.

nhangsachthienhuong.com Information

Website / Domain: nhangsachthienhuong.com
Website IP Address: 198.143.146.68
Domain DNS Server: ns1jsv.name.com,ns4lrt.name.com,ns3gmv.name.com,ns2lns.name.com

nhangsachthienhuong.com Rank

Alexa Rank: 7666377
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nhangsachthienhuong.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,082
Daily Revenue: $5
Monthly Revenue $171
Yearly Revenue: $2,082
Daily Unique Visitors 525
Monthly Unique Visitors: 15,750
Yearly Unique Visitors: 191,625

nhangsachthienhuong.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 29 Jul 2016 10:59:28 GMT

nhangsachthienhuong.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

nhangsachthienhuong.com Traffic Sources Chart

nhangsachthienhuong.com Similar Website

Domain Site Title
kemmutromvinhtan.com KEM M? TR?M TR? M?N, NáM, TàN NHANG, DA S?N, L?O HóA, V?T TH?M DO M?N, CH?N L?NG TO,... KEM M? TR?M...
myvienminhdan.com M? Vi?n MINH ?AN | Tr? m?n, tr? nám, tr? tàn nhang, t?m tr?ng, phun x?m, phun thêu, tr? s?o, tr? b?...
ngocbeautyshop.com Ban si & le my pham cac loai | kem tri nam tan nhang | kem tri mun | kem make up trang da | my pham...
thuocchuatritannhang.com THU?C CH?A và CáCH TR? TàN NHANG HI?U QU? T?N G?C NHANH NH?T
myphamphuongdong.com M? PH?M PH??NG ??NG myphamphuongdong.com,bach thuy tinh, tri nam, tri tan nhang, lam trang da, tam t
tannhang.info Tr? tàn nhang tri?t ??, An Toàn- Hi?u Qu? 99%,1 l?n duy nh?t
blogtrinam.com Blog tr? nám | T?ng h?p các cách tr? nám - tàn nhang hi?u qu?
benhnamda.com Tr? nám da m?t, tàn nhang hi?u qu?, t?n g?c
chuatritannhang.com THU?C Và CáCH CH?A TR? TàN NHANG NáM DA HI?U QU?
milanspa.net Spa t?m tr?ng - Spa tr? m?n, Spa tr? nám tàn nhang

nhangsachthienhuong.com Alexa Rank History Chart

nhangsachthienhuong.com aleax

nhangsachthienhuong.com Html To Plain Text

- NHANG S?CH THIêN H??NG - H??NG NHANG S?CH - NHANG QU? CAO C?P QUà T?NG/KM TRANG CH? GI?I THI?U HO?T ??NG S?N PH?M NHANG QU? CAO C?P NHANG TR?M ??C BI?T NHANG TR?M KH?NG T?M NHANG TR?M KHOANH NHANG TR?M THáP (N?) D?NG C? X?NG TR?M CHIA S? H??NG S?CH, NHANG S?CH V?N HOá, PHONG T?C TáC H?I NHANG HóA CH?T NH?NG C?U CHUY?N HAY PH?T T? PHONG TH?Y, T?M LINH HìNH ?NH VIDEO LIêN H? NHANG S?CH TPHCM H??NG S?CH Hà N?I H??NG S?CH H?I PHòNG H??NG S?CH NGH? AN H??NG S?CH THANH HOá NHANG S?CH BìNH D??NG NHANG S?CH ??NG NAI Navigation Now, http://cinescope.co.in/ in the 21st ugg black friday sale century, uggs Cyber Monday with uggs cyber monday 2015 improve the uggs cyber monday 2015 amount of genuinely commencing http://www.vinsonpi.com/ to blossom, a lot http://cinescope.co.in/ more and alot more uggs Black Friday people today are waiting for Cyber UGG Cyber Monday Monday far longer than the other browsing working day. By currently UGG Cyber Monday being cyber monday ugg boots ready to store online, they prevent all the long lines, uggs Black Friday all the uggs Cyber Monday people, cyber monday uggs and they cyber monday uggs all the hassles that occur UGG Cyber Monday with uggs Cyber Monday massive black friday uggs gross http://uggsblackfriday2015sales.tumblr.com/ sales that are hyped up in Cyber Monday advancement of they uggs black friday 2015 come north face black friday about. In black friday north face addition, merchants north face black friday can have another black friday north face probability at avoiding http://www.ourheritage.net/womens.html fraud when north face black friday folks shop from north face jackets black friday the north face cyber monday internet. north face black friday There are north face cyber monday other costs reducing spending north face cyber monday as perfectly, north face jackets black friday which become passed for north face jackets cyber monday the north face cyber monday prospects. C?NH BáO NGUY HI?M NàY dành cho các b?n ?ang s? d?ng H??NG NHANG TH?M T?M HóA CH?T ??C H?I Chào b?n, V?n hóa th? cúng tr?i ph?t, th?n thánh, ?ng bà t? tiên và nh?ng ng??i ?? khu?t c?a dan t?c ta r?t ??p. H??ng ??n tr?i ph?t, th?n thánh giúp ta có s?c m?nh, có ni?m tin khi ta r?i vào tr?ng thái tuy?t v?ng, y?u ?u?i trong cu?c s?ng. Th? cúng t? tiên nh?c ta nh? ??n cu?i ngu?n, lòng bi?t ?n. Vì v?y, phong t?c t?p quán này ???c l?u truy?n hàng ngàn n?m qua và t?n t?i m?i m?i. Trong các gia ?ình Vi?t, h?u nh? nhà nào c?ng có bàn th? gia tiên và ???c th?p h??ng nhang hàng ngày. Vào nh?ng ngày r?m, m?ng m?t, ngày l? l?n th??ng th?p nhang, h??ng nhi?u h?n. ??c bi?t, nh?ng ngày t?t ??n xuan v? thì khói nhang nghi ngút t? sáng t?i t?i. ?i?u này cho th?y, h??ng nhang g?n nh? g?n li?n v?i chúng ta trong cu?c s?ng. Khi còn nh? ? chung v?i cha m? c?ng th?p nhang, l?n lên có gia ?ình c?ng th?p nhang. Và v? tình chúng ta ?? ng?i m?t l??ng l?n khói nhang trong su?t cu?c ??i mình. Các ph?t t? hay nh?ng ng??i s?ng trong chùa còn hít khói nhang h??ng nhi?u h?n n?a. KHóI H??NG, NHANG TH?M T?M HóA CH?T Có TáC H?I Gì? M?t th?c t? ?áng bu?n là chúng ta th?p H??NG NHANG TH?M T?M HóA CH?T ??C H?I hàng ngày. Ngh?a là chúng ta ?ang ??t hóa ch?t và hít chúng hàng ngày. Cay nhang, nén h??ng b?n ?ang th?p ???c s?n xu?t b?i mùn c?a xay m?n và t?m vào ?ó là HóA CH?T t?o mùi và t?o màu. N?u b?n mu?n h??ng, nhang có màu gì thì nhà s?n xu?t t?m màu ?ó (màu vàng, màu ?en là ch? y?u), và b?n thích mùi gì thì h? dùng mùi ?ó cho h?p v?i b?n (th??ng là mùi n??c hoa). M?t y?u t? nguy hi?m n?a b?n c?n ph?i bi?t chính là H??NG, NHANG CU?N TàN (h??ng, nhang ??u tàn). B?n có th?c m?c t?i sao nó cu?n tàn ???c kh?ng? N?u b?n có th?i gian lên m?ng tìm hi?u s? có r?t nhi?u nhà khoa h?c gi?i thích v?n ?? này. Chính axit ph?t pho rít ( H3PO4) ?? làm h??ng, nhang cu?n tàn và khi th?p thì nó th?i ra ? xít P2O5. L?i là m?t hóa ch?t ??c h?i. Chính nh?ng hóa ch?t này là nguyên nhan gay ra m?i phi?n toái cho b?n. Do ?ó, khi ?i ??n, chùa g?p khói h??ng nhang ??t dày ??c, nghi ngút hay h?m nào nhà b?n th?p h??ng nhang nhi?u, ?óng kín c?a thì b?n c?m th?y khó ch?u, có bi?u hi?n ch?y n??c m?t, ho s?c s?a… nh?t là nh?ng ng??i b? d? ?ng m?i hay b? viêm xoang c?m nh?n r?t r? ?i?u này. H??ng nhang ??u tàn hay cu?n tàn là do s? d?ng axit photphoric (H3PO4) ?? ngam t?m h??ng (nhang), khi th?p lên s? sinh ra khí P2O5. Ch?t này t?n t?i trong kh?ng khí, khi tác ??ng lên da s? làm da b? mòn; tác ??ng lên h? h? h?p gay khó th?; tác ??ng lên giác m?c gay ng?a m?t. V? lau dài, n?u ti?p xúc th??ng xuyên s? làm m?t ngày càng m? ?i, th? l?c gi?m xu?ng, th?m chí có th? gay mù lòa. Nguy hi?m h?n, b?i l? khi hít ph?i khói h??ng (nhang) có s? d?ng H3PO4 trong quá trình ngam t?m h??ng, các ch?t ??c h?i s? tích l?y d?n d?n, gay nguy h?i t? t? cho s?c kh?e c?a b?n và gia ?ình b?n và có th? m?c b?nh ung th? ph?i. Nh?ng gia ?ình có con nh?, ng??i già và ng??i b?nh h?y l?u y ??n v?n ?? này nhé. LàM TH? NàO ?? TRáNH ??C H?I T? NHANG TH?M T?M HóA CH?T? N?u b?n ?? nh?n ra H??NG, NHANG TH?M T?M HóA CH?T ??C H?I cho gia ?ình b?n thì cách t?t nh?t là tránh xa nó ra b?ng cách thay th? chúng b?ng lo?i NHANG TH?M CAO C?P hay nhang th?m th?o d??c thiên nhiên. Lo?i này ???c s?n xu?t hoàn toàn t? th?o m?c thiên nhiên và kh?ng s? d?ng b?t c? hóa ch?t nào. Chúng th??ng ???c g?i chung là H??ng, Nhang kh?ng hóa ch?t. B?n d? dàng nh?n th?y h??ng nhang kh?ng hóa ch?t có màu và mùi th?m ??c tr?ng c?a m?t lo?i g? nào ?ó. B?t-qu?-làm-nhang-kh?ng-hóa-ch?t Ví d? nh? Nhang Qu? cao c?p ???c s?n xu?t t? cay Qu?. Cay Qu? sau khi khai thác nh?ng ph?n có giá tr? cao dùng tr? b?nh và xu?t kh?u, ph?n còn l?i nh? than cành lá ???c xay m?n ra làm nhang, h??ng. Nó mang màu s?c ??c tr?ng c?a b?t g? Qu? (th??ng có màu nau ??). Và Nhang Qu? cao c?p th??ng có mùi th?m Qu? thoang tho?ng nh? nhàng. Nhang Tr?m h??ng nguyên ch?t hay nhang ?àn H??ng c?ng ???c s?n xu?t nh? v?y. Ng??i ta c?ng dùng g? tr?m h??ng và g? ?àn h??ng xay m?n ra ?? s?n xu?t nhang này. Nhang-Qu?-kh?ng-hóa-ch?t Nh?ng lo?i h??ng, nhang này (Nhang qu? cao c?p, nhang Tr?m h??ng nguyên ch?t, nhang ?àn H??ng) hoàn toàn kh?ng t?m hóa ch?t ??c h?i. Do ?ó, chúng kh?ng g?y ??c h?i khi b?n th?p nhang, h??ng hàng ngày. Th?m chí nh?ng nghiên li?u nh? Qu?, Tr?m, ?àn H??ng còn giúp b?n th? gi?n và tr? m?t s? b?nh v? ???ng h? h?p. L?I íCH TUY?T V?I T? H??NG, NHANG TH?M CAO C?P KH?NG HóA CH?T Chúng t?i mang ??n cho b?n s?n ph?m tuy?t v?i t? thiên nhiên, chúng t?i g?i ?ó là NHANG S?CH. NHANG S?CH ???c làm hoàn toàn t? b?t g? QU?, Tr?m H??ng, ?àn H??ng v?i nh?ng l?i ích sau: B?o v? s?c kh?e c?a b?n và gia ?ình b?n hàng ngày vì kh?ng s? d?ng hóa ch?t. T?a h??ng th?m QU? t? nhiên, thoang tho?ng s??i ?m kh?ng gian ng?i nhà than yêu c?a b?n. Giúp b?n may m?n và mang s? giàu có ??n cho b?n khi th?p trên bàn th? Th?n Tài, ?ng ??a. Th?p ???c trong phòng kín có g?n máy l?nh. Kh?ng làm ?en tr?n nhà c?a b?n. Tr? tà, t?y u?, t?y phong long trong gia ?ình và n?i làm vi?c c?a b?n. Và còn nhi?u h?n th? n?a… C?NG TY S?N XU?T NHANG TH?M CAO C?P KH?NG HóA CH?T HAY CòN G?I Là NHANG S?CH T? m?t h? s?n xu?t kinh doanh nhang th?m t?m hóa ch?t gia truy?n nhi?u n?m, chúng t?i thành l?p c?ng ty và ??u t? máy móc s?n xu?t nhang th?m cao c?p nh? nhang qu? cao c?p, nhang tr?m h??ng nguyên ch?t, nhang ?àn h??ng v?i tên g?i chung là Nhang S?ch ??t tiêu chu?n c? s? s? TCCS 01:2012/CTY-NTH theo quy ??nh c?a nhà n??c. Logo-C?ng Ty ??t tiêu chu?n Hàng Vi?t Nam Ch?t L??ng cao. Nh?n hi?u ?u dùng c?a ng??i s? d?ng. Hàng-Vi?t-Nam-ch?t-l??ng-cao Nh?n-hi?u-tin-dùng S?n xu?t kinh doanh Nhang S?ch kh?ng hóa ch?t theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Niêm y?t bao bì r? ràng thành ph?n, ??c ?i?m và c?ng d?ng c?a s?n ph?m, có m? v?ch… theo quy ??nh c?a c? quan có th?m quy?n. ?? ?i?u ki?n phan ph?i vào các siêu th? trung tam th??ng m?i… Nhang-Qu?-Cao-C?p CAM K?T C?A C?NG TY B?N CòN ???C PH?C V? H?N TH? N?A… Trong khi th?p Nhang S?ch kh?ng hóa ch?t, n?u các b?n phát hi?n ra nh?ng l?i s? su?t k? thu?t. Chúng t?i mong b?n gi? l?i và báo cho chúng t?i ?? ??i s?n ph?m m?i cho các b?n. ??c bi?t, sau khi mua hàng n?u b?n kh?ng hài lòng v? s?n ph?m thì xin vui lòng g?i tr? l?i chúng t?i. Mi?n phí giao Nhang th?m cao c?p ??n t?n n?i cho b?n trên toàn qu?c H??NG D?N MUA HàNG (B?n kh?ng t?n th?i gian, c?ng s?c và kh?ng có r?i ro khi mua hàng) 1. B?n ch?n nhang s?ch kh?ng hóa ch?t trên website, xem giá c? trên ?ó ho?c g?i ?i?n tr?c ti?p cho ??i ly g?n nh?t h?i giá bán. 2. B?n th?ng báo ??a ch? ho?c g?i mail, nh?n tin qua ?i?n tho?i ??n các ??i ly. 3. N?u b?n ? TPHCM, chúng t?i giao hàng trong ngày 4. N?u b?n ? các t?nh thành khác, c?ng ty g?i Nhang, H??ng qua b?u ?i?n, nhan viên b?u ?i?n giao ??n t?n nhà. B?n ki?m tra s?n ph?m theo yêu c?u c?a b?n. N?u ??ng y, vui lòng g?i ti?n cho nhan viên b?u ?i?n chuy?n tr? cho c?ng ty. 5. N?u b?n ? n??c ngoài, sau khi xác nh?n ??n hàng, b?n chuy?n ti?n v? tài kho?n c?ng ty. Chúng t?i g?i s?n ph?m qua d?ch v? chuy?n phát nhanh qua b?u ?i?n. Trong vòng 15 ngày, b?n nh?n ???c s?n ph?m theo y b?n. TH?NG TIN LIêN H? NHà S?N XU?T ?NG NGUY?N TR??NG QUANG ?T: 0918.632.557 H?Y LIêN H? NGAY V?I CHúNG T?I ?? ???C S? H?U NH?NG S?N PH?M TUY?T V?I NàY… YES, T?I MUA NGAY Giá ?u ??i: 23.000 ??ng/bó/70 cay dài 40 cm (th?p 1 ti?ng 20 phút) Nhang-Qu?-Cao-C?p ?ay là m?c giá quá r?.Vì sao? Nhang S?ch kh?ng hóa ch?t ???c s?n xu?t hoàn toàn t? nguyên li?u thiên nhiên th?o m?c. ???c s?n xu?t b?ng máy móc và có ngu?n g?c xu?t x? th??ng hi?u r? ràng. Ch? y?u bán th?ng qua kênh online nên gi?m thi?u chi phí m?i có giá r? nh? v?y. LIêN H? LàM ??I LY PH?N PH?I Hotline: 0918.632.557 (Mr Quang) Email: NhangSach@gmail.com LIêN H? MUA HàNG 0918.632.557 (Mr Quang) NH?NG C?U H?I KHáCH HàNG TH??NG XUYêN H?I C?NG TY NHANG S?CH THIêN H??NG Cau h?i 1: Nhang s?ch Thiên H??ng là gì ? Tr? l?i: Nhang s?ch kh?ng hóa ch?t là lo?i nhang (h??ng) ???c s?n xu?t mà kh?ng s? d?ng b?t kì hóa ch?t ??c h?i nào nên t?t cho s?c kh?e c?a ng??i s? d?ng và than thi?n v?i m?i tr??ng v?i tên g?i th??ng hi?u Nhang S?ch Thiên H??ng Cau h?i 2: Nguyên li?u chính ?? s?n xu?t nhang s?ch kh?ng hóa ch?t là gì ? Tr? l?i: ?ó là b?t g? cay qu? nguyên ch?t v?n ???c tr?ng r?t nhi?u ? vùng Qu?ng Nam và k?t h?p thêm 1 s? th?o d??c khác nh? Tùng, B?ch Ch?, Ng?i ?i?p…B?n có th? tham kh?o thêm v? l?i ích c?a nguyên li?u qu? trên Internet. Cau h?i 3: Kh?ng bi?t nhang th?m cao c?p hay nhang s?ch kh?ng hóa ch?t có th?m n?ng n?c và gay khó ch?u, nh?c ??u nh? các lo?i nhang khác kh?ng ? Tr? l?i: kh?ng nh? các lo?i nhang th?ng th??ng có t?m h??ng li?u hóa ch?t t?o mùi khác, nhang th?m cao c?p có mùi th?m t? nhiên r?t d? ch?u, giúp th? gi?n, tho?i mái, t?o c?m giác bình an t?nh t?i. Ngoài ra còn có tác d?ng làm th?ng ???ng h? h?p. Cau h?i 4: Nhang s?ch Thiên H??ng hi?n có m?y lo?i ? Tr? l?i: s?n ph?m ch? l?c là nhang qu? cao c?p, có 2 lo?i: Lo?i chu?n 40cm: giá 22.000?/ 1 bó 70 nén.- Lo?i ng?n 30cm phù h?p cho các kh?ng gian th? cúng th?p, nh? h?p: giá 21.000?/ 1 bó 70 nén. Còn có nhang tr?m h??ng nguyên ch?t, nhang tr?m h??ng kh?ng t?m, nhang ?àn h??ng, nhang tr?m n?, nhang tr?m khoanh… M?i b?n xem m?c s?n ph?m trê web. Cau h?i 5: Có cái gì ch?ng nh?n ?ay là Nhang S?ch ? Tr? l?i: nhang s?ch Thiên H??ng ?? ???c t?ng c?c tiêu chu?n ?o l??ng c?p ch?ng nh?n s?n ph?m nhang s?ch kh?ng hóa ch?t ??c h?i (s? TCCS 01:2012/CTY-TH). Trên bao bì s?n ph?m có in m? v?ch ch?ng nh?n do t?ng c?c tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng c?p. Cau h?i 6: T?i sao nhang s?ch kh?ng hóa ch?t l?i có màu nau ?? trong khi các lo?i nhang th?ng th??ng khác hay có màu vàng ? Tr? l?i: nhang có màu vàng th??ng là do dùng ph?m màu vàng tr?n v?i b?t g? . Còn nhang qu? cao c?p có màu nau ?? t? nhiên c?a b?t g? cay qu?, nhang tr?m h??ng nguyên ch?t và nhang ?àn h??ng c?ng có màu ??c tr?ng. Cau h?i 7: Nhang th?m cao c?p khi ??t có nhi?u khói kh?ng ? Tr? l?i: nhang th?m cao c?p hay nhang s?ch kh?ng hóa ch?t c?a c?ng ty Nhang S?ch Thiên H??ng s?n xu?t hoàn toàn t? th?o d??c thiên nhiên nên khi ??t ít khói, kh?ng ??c h?i, kh?ng gay cay m?t, khó th? cho ng??i dùng. Ngoài ít khói, s?n ph?m còn r?t ít tàn, s?ch s? h?n cho n?i th? cúng. Do ?ó b?n có th? s? d?ng nhang s?ch trong phòng máy l?nh hay phòng kín ???c. Cau h?i 8: Sao trên th? tr??ng có nhi?u lo?i nhang r?t th?m: h??ng lài, h??ng hoa h?ng, h??ng tr?m….còn nhang s?ch ch? có mùi qu? r?t nh? ? Tr? l?i: mùi th?m c?a các lo?i nhang th??ng r?t th?m, có lúc còn n?ng n?c và khó ch?u là do h??ng li?u t?o mùi t?m vào nhang. Còn nhang qu? cao c?p kh?ng t?m h??ng li?u t?o mùi và có mùi ??c tr?ng c?a cay qu? t? nhiên. ?ó chính là s? khác bi?t. Cau h?i 9: T?i hay ng?i thi?n h?n c? ti?ng và có th?p nhang khi thi?n. V?y cho h?i 1 nén nhang s?ch th?p trong bao lau thì tàn ? Tr? l?i: v?y thì b?n yên tam. M?t nén nhang th?m cao c?p c?a c?ng ty nhang s?ch Thiên H??ng 40cm thì cháy trong vòng 1h20 ph m?i tàn h?t. Cau h?i 10: Nhang s?ch có cu?n tàn (??u tàn) hay kh?ng ? Tr? l?i: các lo?i nhang th?ng th??ng khi ??t thì th??ng hay cu?n tàn vì t?m nhang ?? ???c t?m axit photphoric (H3PO4). ?ay là hóa ch?t c?c ??c và hoàn toàn kh?ng t?t cho s?c kh?e. Nhang ??u tàn là nhang t?m hóa ch?t. Nhang s?ch Thiên H??ng do kh?ng s? d?ng hóa ch?t nên kh?ng có cu?n tàn hay ??u tàn và tàn nhang r?t ít. Chúng t?i khuy?n cáo các b?n kh?ng nên s? d?ng nhang cu?n tàn vì nó ?nh h??ng x?u ??n s?c kh?e c?a b?n và gia ?ình b?n. Cau h?i 11: Cách tr?c quan và nhanh nh?t ?? phan bi?t Nhang S?ch kh?ng hóa ch?t và Nhang Th??ng ? – Nhang S?ch kh?ng hóa ch?t có màu nau ?? t? nhiên c?a b?t Qu?, Nhang th??ng hay có màu vàng c?a ph?m màu. – Nhang S?ch có mùi th?m Qu? t? nhiên, thoang tho?ng nh? nhàng. Nhang th??ng th?m n?ng n?c gay s?c. ??c bi?t chú y: khi b?n c?m cay nhang ??a lên m?i hít th?t sau và m?nh, n?u mùi th?m thoang tho?ng, nh? nhàng d? ch?u và kh?ng b? s?c thì ?ó là Nhang S?ch. N?u b?n hít m?nh mà b? n?ng, b? s?c thì ?ó là Nhang th??ng. Cau h?i 12: T?m nhang s?ch là lo?i nào? Tr? l?i: t?m nhang có nhi?u lo?i, trong ?ó có 2 lo?i chính là t?m tròn và t?m vu?ng. T?m vu?ng là lo?i t?m th??ng, cay t?m kh?ng ??u, có cay r?t to nh?ng c?ng có cay r?t nh?, khi th?p hay b? cong v?o. Nhang th?m cao c?p c?a c?ng ty Nhang S?ch Thiên H??ng s? d?ng t?m tròn ch?c và ??u và là lo?i t?m cao c?p. Cau h?i 13: Nhang s?ch có tên th??ng hi?u là gì ? Tr? l?i: nhang s?ch ?? ???c ??ng ky ??c quy?n và có tên th??ng hi?u ??y ?? là Nhang S?ch THIêN H??NG, do c?ng ty TNHH MTV SX TM Nhang Thiên H??ng s?n xu?t. ??a ch? v?n phòng s? 870/12 Lê V?n L??ng, x? Nh?n ??c, huy?n Nhà Bè, Tp. H? Chí Minh. Giám ??c là ?ng Nguy?n Tr??ng Quang, bi?t danh Quang Nhang S?ch (?ay là tên yêu thích c?a anh ?y). EMail: nhangsach@gmail.com. ?i?n tho?i 0918.632.557 Cau h?i 14: T?i sao c?n s? d?ng nhang s?ch kh?ng hóa ch?t ? Tr? l?i: có 3 ly do chính sau – B?o v? s?c kh?e c?a chính b?n và gia ?ình. – B?o v? m?i tr??ng. – Gi? gìn nét v?n hóa truy?n th?ng c?a dan t?c. Trên ?ay là các cau h?i mà nhang s?ch Thiên H??ng th??ng g?p trong th?i gian v?a qua. Hy v?ng s? giúp các b?n hi?u r? h?n v? s?n ph?m. Chúng t?i r?t mong nh?n ???c các y ki?n ?óng góp c?ng nh? các cau h?i th?c m?c khác c?a các b?n ?? có th? ph?c v? ???c t?t h?n. Xin c?m ?n t?t c? các b?n. Cau h?i 15: Mua nhang s?ch ? ?au ? Tr? l?i: C?ng ty chúng t?i ch?n kênh bán hàng online ?? gi?m thi?u chi phí cho quy khách hàng. Chúng t?i có d?ch v? giao hàng t?n nhà cho quy v? khi ??t mua hàng online hay mua nhang s?ch th?ng qua email, ?i?n tho?i và facebook. Vui lòng g?i 0938.930.873 Ho?c ??n ??a ch? 876/35/31 Cách m?ng tháng 8 p5 Qu?n T?n Bình, Tphcm. (Mi?n phí giao hàng v?i ??n hàng t? 220.000 ??ng tr? lên). Cau h?i 16: Nhang s?ch kh?ng hóa ch?t có ph?i là nhang th?m th?o d??c thiên nhiên ? Tr? l?i: các lo?i nhang th?m th?o d??c thiên nhiên nh? nhang qu? cao c?p, nhang tr?m h??ng nguyên ch?t, nhang ?àn h??ng… có ??c ?i?m chung là s?n xu?t b?ng nguyên li?u t? nhiên, kh?ng hóa ch?t. Chúng t?i g?i t?c là nhang s?ch. Th?c ra nhang s?ch kh?ng hóa ch?t c?a c?ng ty Nhang S?ch Thiên H??ng chính là các lo?i nhang th?m th?o d??c thiên nhiên. Cau h?i 17: Tr?m h??ng r?t hi?m nên kh?ng th? s?n xu?t nhang ???c. V?y, nhang tr?m h??ng nguyên ch?t có ph?i ???c s?n xu?t b?i tr?m h??ng t? nhiên kh?ng ? Tr? l?i: Tr?m H??ng là lo?i quy hi?m có giá hàng ngày ?? la 1 kg. Tuy nhiên, nh?ng lo?i quy hi?m có giá tr? cao th??ng xu?t kh?u. Nguyên li?u s?n xu?t nhang tr?m h??ng nguyên ch?t là lo?i tr?m h??ng nhan t?o ho?c nh?ng lo?i nguyên li?u có giá r? phù h?p ?? s?n xu?t nhang. Vì v?y mà nhang tr?m h??ng nguyên ch?t có nhi?u giá khác nhau. B?n ph?i c?n th?n khi mua chúng n?u kh?ng s? b? mua h?. Cau h?i 18: Mua nhang tr?m h??ng ? tphcm t?i ??a ch? nào m?i ?áng tin c?y? Tr? l?i: Khi mua nhang tr?m h??ng ? tphcm, b?n ph?i l?a ch?n c?ng ty uy tín thì m?i kh?ng b? h? vì nhang tr?m h??ng nguyên ch?t có nhi?u giá. C?ng ty chúng t?i có chính sách ??i tr? hàng trong vòng 7 ngày nên c?ng là n?i ?áng tin c?y cho b?n mua hàng. H?n n?a, chúng t?i ho?t ??ng lau n?m và phát tri?n m?nh trên m?ng nên c?ng có n?i cho b?n ph?n ánh ho?c khi?u n?i n?u s?n ph?m kh?ng ?at yêu c?u. B?n g?i 0938.930.873 ho?c ??n ??a ch? 876/35/31 Cách m?ng tháng 8 p5 qu?n Tan Bình ?? mua nhang tr?m h??ng ? tphcm. Cau h?i 19: Nhang tr?m h??ng cao c?p c?a C?ng ty Nhang S?ch Thiên H??ng có m?y lo?i? Tr? l?i: chúng t?i s?n xu?t 3 lo?i nhang tr?m h??ng cao c?p sau: – Nhang tr?m h??ng cao c?p có t?m dài 40 cm và dài 30 cm, dùng th?p bàn th? hàng ngày. – Nhang tr?m h??ng cao c?p kh?ng t?m lo?i 20 cm và lo?i 30 cm. Lo?i 20 cm ph?i c?m trên 1 ?? c?m ch? y?u th? gi?n và giúp ng? ngon. Th?p m?i n?i m?i lúc trên bàn làm vi?c, phòng khách, phòng ng?… Lo?i 30 cm r?t hi?m và ???c dùng c?m tr?c ti?p lên l? h??ng. Khi th?p và cháy h?t thì kh?ng còn t?m nhang trong l? h??ng nên r?t s?ch và an toàn, kh?ng s? cháy. – Nhang tr?m h??ng cao c?p d?ng khoanh ho?c d?ng n?: d?ng khoanh gi?ng nh? lo?i nhang tr?m h??ng nguyên ch?t kh?ng t?m dài 20 cm, c?ng dùng th? gi?n. Còn lo?i Nhang tr?m h??ng n? ho?c tháp là ?? x?ng nhà giúp tr? tà, t?y u? t?y phong long, xua ta xui x?o mang l?i may m?n bình an và tài l?c cho gia ch?. Cau h?i 20: Nhang Tr?m h??ng giá h?p d?n là lo?i nào? Tr? l?i: th?c t? mà nói nhang tr?m h??ng giá h?p d?n hay kh?ng là ph?i nói ??n ch?t l??ng có t??ng x?ng v?i s? ti?n b? ra hay kh?ng. Và c?ng khó phan bi?t lo?i nào t?t h?n lo?i nào. Chúng t?i ch?n hình th?c kinh doanh online, giao hàng t?n n?i nên ít t?n kém chi phí m?t b?ng, ky g?i hàng, chi?t kh?u…. nên nhang tr?m h??ng giá h?p d?n h?n. Nh? v?y mà nhi?u ng??i ?? tin dùng nhang tr?m h??ng nguyên ch?t c?a chúng t?i. Than chào. LIêN H? MUA HàNG 0918.632.557 QUà T?NG DàNH CHO B?N ??NG KY NH?N 85 BàI KH?N VáI Name: Email: Phone subscribed: 2 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse B?o m?t tuy?t ??i th?ng tin b?n! 87 thoughts on “” Tr?nh ?ình Ty August 18, 2012 at 2:59 am Tr?ng web c?a anh Quang làm chuyên nghi?p quá. Hèn chi Nhang s?ch lu?n phát tri?n. Chúc m?ng h? th?ng c?a anh ngày càng làm t?t V? V?n H?nh August 18, 2012 at 4:07 am C?m ?n anh Tr?nh ?ình Ty…Nhang S?ch Thiên H??ng kh?ng dám nh?n 2 ch? Chuyên nghi?p, chúng t?i ch? làm h?t kh? n?ng ?? truy?n t?i và chia s? cho KHáCH HàNG nh?ng giá tr? t?t nh?t th?i…Mong nh?n ???c nhi?u s? quan tam và ?ng h? c?a Anh.. Hùng August 19, 2012 at 10:51 am Nhang s?ch r?t tuy?t v?i… V? V?n H?nh August 19, 2012 at 12:51 pm C?m ?n B?n… Phan th? Qu? Minh August 20, 2012 at 1:18 pm Th?ng tin c?a các b?n th?t h?u ích. H?y chia s? nhi?u h?n n?a nhé. Chúng t?i là nh?ng ng??i tiêu dùng nên ko có th?i gian tìm hi?u nhi?u mà ch? mua hàng theo thói quen th?i. H?m nay có nhang s?ch ko hóa ch?t ?? giúp cho t?i ch?m sóc s?c kh?e gia ?ình mình t?t h?n. M?t hành ??ng nh? mà có th? giúp ?? ???c nhi?u ng??i. TH?t tuy?t v?i. Cám ?n các b?n ?? chia s? Duc August 27, 2012 at 2:35 am Cám ?n b?n ?? chia s? th?ng tin b? ích. Nhà t?i do tr?n nhà b? th?p nan ch? dùng lo?i nhang ng?n ch?ng 18 – 20 cm. Bên b?n có bán nhang lo?i ng?n này kh?ng v?y? Nguy?n Tr??ng Quang Post authorSeptember 3, 2012 at 4:54 am Cám ?n b?n ??c. chúng t?i có bán lo?i nhang s?ch 30 cm. B?n vui lòng ?? l?i th?ng tin ?? chúng t?i ph?c v? b?n. ph?m th? th?y August 31, 2012 at 2:04 am Mình ? Hà N?i, Mình mu?n ??t mua 1 ít, giá c? tn b?n? Nguy?n Tr??ng Quang Post authorSeptember 3, 2012 at 4:52 am Ph?m Th? Th?y: B?n vui lòng ?? l?i ?i?n tho?i s? có ??i ly ??c quy?n Hà N?i g?i cho b?n. HO?c b?n có th? liên h? theo ??i ch? sau. Chúng t?i cam k?t ph?c v? b?n t?t nh?t. Cám ?n b?n. T?NG ??I LY ??C QUY?N T?I Hà N?I – CH? NGUY?N TH? NG?C THúY. ?T: 0902.088.709 – ?C : 22, N4, T? 57, Ph??ng Th?nh Quang, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i Mr D?ng September 24, 2012 at 1:20 pm Mình mu?n mua 1 ít v? dùng th? thì mua ? ?au ! Bên b?n có giao hàng t?n n?i ko ? Mail : manhdungqt2@gmail.com Fengshuiexpress.net October 8, 2012 at 2:21 am Ai th??ng hay th?p nhang m?i bi?t h?t ???c t?m quan tr?ng c?a NHANG S?CH ??i v?i s?c kh?e và v?n may m?n c?a mình. Chúc anh ngày càng PHáT ??T & lu?n d?n ??u trong th? tr??ng nhanh s?ch. Trung Dan November 24, 2012 at 9:16 pm Neu moi 1 gia dinh o Viet Nam ta deu dung nhang sach thi chac chan suc khoe cu ca cong dong se tot hon . Nguy?n Tr??ng Quang Post authorDecember 4, 2012 at 8:05 am Cám ?n b?n Trung Dan Mình s? c? g?ng gi? ch?t l??ng t?t nh?t nh? nh?ng gì mình cam k?t : KH?NG HóA CH?T. Mình mong mu?n góp ph?n nh? c?a mình cho ng??i tiêu dùng và cho c?ng ??ng. Nguy?n Tr??ng Quang, giám ??c NHANG S?CH THIêN H??NG – H??NG NHANG KH?NG HóA CH?T Kts Nguy?n Vi?t Tri?u November 29, 2012 at 8:30 am trên th? tr??ng gi? s?n ph?m an toàn cho s?c kh?e khá hi?m hoi, s?n ph?m Nhang S?ch c?a anh là s? c?n thi?t cho ng??i tiêu dùng, hy v?ng cho nhi?u ng??i bi?t ??n s?n ph?m Nhang S?ch Thiên H??ng h?n n?a, chúc anh thành c?ng Nguy?n Tr??ng Quang Post authorDecember 17, 2012 at 8:29 am Cám ?n b?n Tri?u! Mình may m?n tìm ki?m ???c c?ng th?c s?n xu?t Nhang H??ng KH?ng hoá ch?t trên c? s? s?n xu?t nhang gia truy?n c?a gia ?ình mình. Mình xay d?ng c?ng ty theo t?n ch? : KH?NG HOá CH?T. B?n mua Nhang s?ch dùng ?? t?t cho gia ?ình và b?n than b?n nhé. B?n ch? c?n g?i email ho?c g?i ?i?n ??t hàng là có ng??i giao hàng t?n nhà cho b?n. Chúc b?n thành c?ng. Nguy?n Tr??ng Quang, giám ??c NHANG S?CH THIêN H??NG Lê C?m Th?y December 15, 2012 at 12:28 pm Chia s? v? nhang s?ch th?t tuy?t. Chúc c?ng ty anh Quang làm ?n ngày càng phát ??t nhé. Quy ??c March 17, 2013 at 5:31 am Th?t s? tr??c kia ??c kh?ng th? ch?u n?i mùi nhang và lu?n b? d? ?ng. Nh?ng sau khi s? d?ng nhang s?ch thiên h??ng thì ??c l?i kh?ng b? d? ?ng n?a. Nhang s?ch thiên h??ng ,kh?ng có mùi n?ng khó ch?u nh? các lo?i nhang khác, ??c bi?t ít khói, h??ng r?t nh? làm cho c?m giác r?t d? ch?u. Cám ?n anh Quang ?? phát tri?n 1 s?n ph?m r?t t?t ?? giúp ?? nh?ng ng??i nh? ??c kh?ng có c?m giác d? ?ng khi th?p nhang. Chúc cho s?n ph?m nhang s?ch lu?n ?em l?i giá tr? cho ng??i s? d?ng Nguyen Truong Quang March 24, 2013 at 3:58 pm Chào ??c, Richtraining.org Cám ?n em ?? tin dùng và gi?i thi?u cho nhi?u ng??i cùng dùng Nhang S?ch Thiên H??ng. ANh cam k?t gi? v?ng ch?t l??ng m?i m?i ?? kh?ng ph? lòng em và Quy khách hàng. Nhi?u ng??i c?ng dùng th??ng xuyên nh?t là gia ?ình có tr? em và ng??i già. http://www.QuangNhangSach.com : giám ??c Nhang S?ch Thiên H??ng Tr??ng Ch?n Phong April 16, 2013 at 4:31 am mình có dùng th? s?n ph?m c?a anh Quang th?t là tuy?t v?i bi?t bao mùi h??ng th?t d? ch?u mà l?i ko có hóa ch?t. Thi?t ngh?, 1 s?n ph?m t?t nh? v?y ch?c ch?n ng??i tiêu dùng th?ng minh s? ch?n cho mình nh?ng th? t?t nh?t, m?c dù giá thành có cao ch?ng n?a, v?n là cau nói: S?C KH?E Là VàNG. Dù có nhi?u ti?n, nhi?u b?c mà ko có s?c ?? h??ng th? thì coi nh? toi, vài dòng chia s? cùng các b?n. CEO anbita.com Nguyen Truong Quang April 19, 2013 at 1:31 pm Cám ?n Tr??ng Ch?n Phong nhi?u M?i b?n xem qua Nhang Tr?m kh?ng t?m m?i nh?t c?a mình nhé Chúc b?n thành c?ng và h?nh phúc http://www.quangnhangsach.com Ph??ng Lan April 27, 2013 at 3:41 pm Chào anh Quang! h?m tr??c t?i có mua và dùng th? các lo?i nhang s?ch c?a Thiên H??ng, ?? dùng qua hài lòng ? lo?i nhang h??ng qu? và tr?m . T?i ?? làm m?t s? ?i?n tho?i c?a c?u giao hàng t?n nhà. T?i mu?n mua thêm nhang kh?ng t?m h??ng tr?m ??ng trong h?p g? ?? g?i làm quà và mu?n mua s? l??ng l?n nhang qu? ?? cúng d??ng ? các chùa ( s? d?ng lau dài lu?n)kh?ng bi?t giá c? nh? th? nào? T?i s? liên h? v?i anh Quang ?? c? th? h?n v? v?n ?? này. Chúc anh ngày càng phát tri?n trong c?ng vi?c tìm tòi và ??a ra nh?ng s?n ph?m ???c nhi?u ng??i yêu thích ?? góp ph?n phát huy – gìn gi? v?n hóa “tam linh” Vi?t Nam. Nguyen Truong Quang May 3, 2013 at 4:33 pm Chào ch? Cám ?n ch? ?? tin dùng Nhang S?ch THiên H??ng Ch? vui lòng cho Quang xin s? ?i?n tho?i ?? ti?n li?c v?i ch? Ho?c ch? g?i Quang s? 0918 632 557 Chúng ta bàn c? th? nhé Chúng t?i s?n sàng ph?c v? ch? Chúc ch? vui Tran Tr?ng Nguy?n Tr??ng Quang, giám ??c Nhang S?ch Thiên H??ng Tr?n Xuan Tình May 31, 2013 at 8:24 am Chào b?n, mình ??c ???c th?ng tin v? h??ng nhang sách, kh?ng hóa ch?t c?a c?ng ty b?n trên website, hi?n mình ?ang ? c?u di?n,r?t mu?n mua s?n ph?m c?a c?ng ty b?n, ko bi?t mình ph?i ??n ??a ch? nào. r?t mong ban ch? cho mình. Nguyen Truong Quang June 5, 2013 at 1:48 am chào b?n mình ch? y?u bán online và giao hàng t?n n?i cho b?n b?n vui lòng g?i ?i?n cho mình s? 0918 632 557 ho?c cho mình s? ?i?n tho?i nhé cám ?n b?n tran thanh quang July 15, 2013 at 12:35 pm o binh duong co ko ban Nguyen Truong Quang July 15, 2013 at 2:42 pm Chào b?n Bên mình ch? y?u kinh doanh online toàn qu?c và m?t s? khách hàng ? M? và ?ài Loan B?n có nhu c?u mua thì bên mình chuy?n ??n nhà b?n CHO mình xin s? ?i?n tho?i ho?c g?i cho mình nhé 0918 632 557 Chúc b?n vui Quang Nhang S?ch http://www.quangnhangsach.com Nguyen Truong Quang July 16, 2013 at 2:44 pm B?n cho ??a ch? ho?c s? ?i?n tho?i, bên mình s? giao t?n nhà cho b?n. Ph?c v? b?n t?n n?i ho?c g?i mình theo s? 0918 632 557 Mr Quang Quang Nhang S?ch A. ??c July 26, 2013 at 5:27 pm Anh nói v? nhang s?ch, thì ai nghe qua c? t??ng ? vi?t nam có mình anh làm Còn ng??i làm nhang ng??i ta kh?ng bi?t làm ch?c… Anh ca t?ng qua…thì ??ng y r?ng s?n xu?t nhang s?ch là t?t… T?i ch? nghe a nói qua lo?i nhang anhs?n xu?t là qu?…v?y anh có bi?t là h??ng qu? có lo?i s?n xu?t b?ng hoá ch?t kh?ng ……. V?y anh có bi?t nhang tr?m có làm b?ng hoá ch?t kh?ng…..có hoá ch?t gi? làm nhang tr?m kh?ng… ……..ch? nge a nói qua ch? có nhang qu? là s?ch thì anh t? quá Qu? thiên nhiên lo?i ??c nh?t là qu? v?,giá cao l?m c?ng 30nghin /1kg…v?y mà ??c tin này t?i c? t??ng a có cái gì hay…v?y mà còn chê nhang tr?m….có hoá ch?t . T? qua.. Qu? 30k/1kg. , còn tr?m c? tri?u b?c 1 kg mà anh l?i chê là gi?. M?y ?ng ngoài Hà N?i mà ch? nghe ?ng ca t?ng nhang qu?….ch?c nhang hanoi ngoài kia h? v?t h?t quá ….. Rút kinh ngi?m l?n sau kh?ng làm ???c các lo?i nhang tr?m hay hà n?i thì ??ng chê ng??i ta nhé….còn làm nhang qu? nh? qnh….tr?i, kh?ng ph?i nói là dz? ?c. V?y mà còn bán m?t n?a ch? Bó tay….xay d?ng và góp y ch? kh?ng ph?i ??u ?á nhau ?au nhé Nguyen Truong Quang July 31, 2013 at 3:46 pm CáM ?N B?N ?? QUAN T?M Và CHIA S? HI?N T?I BêN MìNH Có S?N PH?M NHANG TR?M KH?NG T?M R?I M?I B?N XEM NHé http://nhangsachthienhuong.com/category/san-pham/giup-ban-thu-gian/ CHúC B?N VUI Và MUA NHANG TR?M KH?NG T?M DùNG ?? TR? THàNH KHáCH HàNG VIP C?A C?NG TY MìNH QUANG NHANG S?CH http://www.quangnhangsach.com Nhang S?ch Thiên H??ng August 4, 2013 at 12:14 am CáM ?N B?N ?? QUAN T?M Và CHIA S? HI?N T?I BêN MìNH Có S?N PH?M NHANG TR?M KH?NG T?M R?I M?I B?N XEM NHé http://nhangsachthienhuong.com/category/san-pham/giup-ban-thu-gian/ CHúC B?N VUI Và MUA NHANG TR?M KH?NG T?M DùNG ?? TR? THàNH KHáCH HàNG VIP C?A C?NG TY MìNH QUANG NHANG S?CH http://www.quangnhangsach.com tran thanh quang August 27, 2013 at 7:04 am cho minh hoi.mua hang online tinh phi van chuyen the nao ah Nguyen Truong Quang August 29, 2013 at 3:37 pm chào b?n, B?n cho mình xin ??a ch? và s? ?i?n tho?i mình làm vi?c tr?c ti?p v?i b?n nhé chúc b?n vui nguyen anh dao October 1, 2013 at 6:56 am da mua thu nhang que o dai ly anh Phuc o binh duong ve dot thu.mui thom de chiu lam…… Nguyen Truong Quang October 7, 2013 at 8:33 am Cám ?n b?n ?? ?ng h? Nhang S?ch Thiên H??ng. Chúc b?n lu?n có nh?ng phút giay tuy?t v?i khi dùng Nhang s?ch kh?ng hóa ch?t. Quang Nhang S?ch http://www.quangnhangsach.com Tr??ng ch?n phong December 4, 2013 at 3:20 am Chào anh Quang, em c?ng kinh doanh v? th?i trang nam, n?, tr? em gi?ng anh v?y nh?ng em thì có x??ng may ??t t?i qu?n 7. S? 52 ???ng 25A P. Tan Quy, Q. 7. Em r?t mong ???c h?p tác v?i anh v? m?ng th?i trang này ??c bi?t s?n ph?m dành cho tr? em nh? ?? b?, qu?n, áo,… N?u ??n hàng c?a anh trong d?p cu?i n?m này b? full thì em có th? h? tr? anh ti?p s?c cùng ch?y ti?p. Và 1 l?n n?a em m?i anh ghé qua x??ng may tham quan và trò chuy?n ??i chút cùng anh nhé. Ng??i anh kính m?n c?a em. S? phone em: 0909 683 987. khanh December 9, 2013 at 8:03 am xin ho?i t?i ?? qua?n 6 nê?u mua co? giao ko va? nê?u co? thi? pha?i mua s?? l???ng bao nhiêu m??i giao ha?ng. thank Nguyen Truong Quang December 9, 2013 at 8:16 am anh mua 220 ngàn ??ng tr? lên nhé. 10 bó qu? dài 40 cm, giá 1 bó là 22 000 ??ng/70 cay. t?ng là 220 000 ??ng anh cho xin ??a ch? và ?i?n tho?i bên em giao hàng nhé vui lòng g?i 0918632557 chúc anh vui Thanh Tran April 18, 2014 at 1:42 am Cung c?p tem, nh?n ch?ng hàng gi?! ?T 0949825895 Quy Nguyen July 11, 2014 at 6:36 am em mu?n làm ??i ly nhang s?ch thiên h??ng ? ?à N?ng ???c kh?ng ?? Nguyen Truong Quang July 15, 2014 at 2:43 pm Ok em Anh g?i báo giá em tham kh?o nhé Anh b? ti?n ra qu?ng cáo online, có khách hàng anh g?i qua em ch?m sóc nhé Chúc em vui Quang Nhang S?ch July 23, 2014 at 3:50 am ok em, anh g?i báo giá r?i ?ó Loan Phan August 10, 2014 at 3:04 pm Toi muon lam nha phan phoi nhang thien huong o binh dinh duoc khonh? Nguyen Truong Quang August 12, 2014 at 4:13 pm ok b?n, b?n g?i cho mình nhé 0918632557 Quang Nhang S?ch August 12, 2014 at 4:13 pm ???c b?n nhé, b?n vui lòng g?i mình 0918632557 S?n T?c August 16, 2014 at 4:59 am Chào anh! Hi?n nay c? s? nhà em chuyên s?n xu?t h??ng bài s?ch, kh?ng bi?t bên anh có nhu c?u nh?p lo?i h??ng này kh?ng.? Có gì xin anh liên h? s?t 0969306033. Em xin c?m ?n. Ch?t Nh?n Ra August 27, 2014 at 5:18 pm toi muon lam nha phan phoi nhang toi phai lien he tooi sdt 0918632557 phai khong ak Nguyen Truong Quang August 28, 2014 at 5:16 am ok b?n, vui lòng g?i 0918.632.557 nhé Tr?n ??c L??ng August 31, 2014 at 4:44 pm toi muon mua huong Nguyen Truong Quang September 3, 2014 at 7:41 am B?n vui lòng liên h? 0918.632557 nhé Huynh Hanh Ngon September 3, 2014 at 6:56 am Chào anh, em ? C?n Th?, em mu?n làm ??i ly nhang s?ch Thiên H??ng thì ph?i ??t yêu c?u th? nào ah? Nguyen Truong Quang September 3, 2014 at 7:42 am B?n g?i cho mình ??a ch? mail ho?c nh?n tin vào email Nhangsach@gmail.com mình g?i chính sách qua cho b?n tham kh?o nhé Cám ?n b?n Mr Quang Nhang S?ch 0918.632.557 Quang Nhang S?ch September 4, 2014 at 3:38 pm em cho anh email anh báo giá nhé Quang Nhang S?ch September 4, 2014 at 3:39 pm ok b?n, ho?c b?n g?i mail ??n nhangsach@gmail.com nhé Quang Nhang S?ch September 4, 2014 at 3:40 pm B?n g?i mình 0918632557 ho?c vào m?c liên h? xem chi ti?t các ??i ly và c?ng tác viên nhang s?ch thiên h??ng b?n nhé Quang Nhang S?ch September 4, 2014 at 3:41 pm b?n g?i m?u và báo gia cho mình nhé, nhangsach@gmail.com S?n T?c September 4, 2014 at 4:18 pm Quang Nhang S?ch Em ?? g?i mail, anh check h? em nhé. Em c?m ?n. Huynh Hanh Ngon September 5, 2014 at 2:50 am D?, hanhngon1609@gmail.com Quang Nhang S?ch September 5, 2014 at 2:53 am Huynh Hanh Ngon OK B?N Quang Nhang S?ch September 5, 2014 at 2:55 am S?n T?c ok, mình ?? xem, b?n g?i hàng m?u cho mình nhé. cám ?n b?n H?t B?i Lang Thang September 9, 2014 at 4:02 am Chào a, ng??i VN th??ng r?t mê tín. H??ng s?ch c?a a ko cu?n tàn li?u có ?nh h??ng ??n tam ly ng??i dùng ko. Cám ?n Nguyen Truong Quang September 11, 2014 at 3:33 pm hihi, Mình quan tam ??n s?c kh?e ng??i dùng h?n Và có nhi?u ng??i c?ng ?ang dùng h??ng s?ch ?? b?o v? s?c kh?e Impermanent Pain September 17, 2014 at 10:26 am Chào b?n. Bên b?n có nhu c?u nh?p h??ng v? kh?ng ?. Bên mình chuyên cung c?p h??ng th?m cu?n tàn n?i ??a và h??ng nh?p kh?u sang ?n ??. Thanks b?n Quang Nhang S?ch September 17, 2014 at 4:06 pm H??ng s?ch giúp b?o v? s?c kh?e ng??i tiêu dùng và than thi?n m?i tr??ng. Trong x? h?i lu?n có ng??i này ng??i kia, nói chung cái gì ng??i tiêu dùng ch?n l?a cho chính b?n than h? là lu?n ?úng v?i h? và h? ph?i ch?u trách nhi?m v?i vi?c l?a ch?n ?ó. Có ng??i thích nhang cu?n tàn t?m hóa ch?t axit H3PO4 thì c?ng có nhi?u ng??i ch?n nhang kh?ng cu?n tàn b?ng ch?ng là H??ng s?ch ?ang tiêu th? khá t?t ? Hà N?i, tphcm và H?i Phòng…. Quang Nhang S?ch September 17, 2014 at 4:06 pm H??ng s?ch giúp b?o v? s?c kh?e ng??i tiêu dùng và than thi?n m?i tr??ng. Trong x? h?i lu?n có ng??i này ng??i kia, nói chung cái gì ng??i tiêu dùng ch?n l?a cho chính b?n than h? là lu?n ?úng v?i h? và h? ph?i ch?u trách nhi?m v?i vi?c l?a ch?n ?ó. Có ng??i thích nhang cu?n tàn t?m hóa ch?t axit H3PO4 thì c?ng có nhi?u ng??i ch?n nhang kh?ng cu?n tàn b?ng ch?ng là H??ng s?ch ?ang tiêu th? khá t?t ? Hà N?i, tphcm và H?i Phòng…. Quang Nhang S?ch September 17, 2014 at 4:09 pm bên mình ch? s?n xu?t và kinh doanh nhang s?ch kh?ng hóa ch?t kh?ng cu?n tàn nên kh?ng nh?p c?a b?n. tks Quang Nhang S?ch September 17, 2014 at 4:09 pm bên mình ch? s?n xu?t và kinh doanh nhang s?ch kh?ng hóa ch?t kh?ng cu?n tàn nên kh?ng nh?p c?a b?n. tks Impermanent Pain September 17, 2014 at 4:25 pm bên mình làm hoàn toàn t? th?o m?c nha b?n. có quy trình làm t? t?m nhang, nghi?n b?t và h??ng thành ph?m. nha b?n. b?n có nhu c?u thì mình s? cho b?n link quay video các c?ng ?o?n bên mình làm Impermanent Pain September 17, 2014 at 4:50 pm Quang Nhang S?ch Bên mình làm có r?t nhi?u lo?i. ??i lly nào yêu c?u h??ng cu?n tàn hay kh?ng cu?n tàn bên mình cung c?p lo?i ?ó. ?ay là quy trình s?n xu?t h??ng c?a s? mình https://www.youtube.com/watch?v=P9GXAPmPKy8 Quang Nhang S?ch September 30, 2014 at 8:47 am Impermanent Pain ok, cám ?n b?n. b?n vui lòng g?i qua email cho mình nhé nhangsach@gmail.com Quang Nhang S?ch September 30, 2014 at 8:47 am Impermanent Pain ok, cám ?n b?n. b?n vui lòng g?i qua email cho mình nhé nhangsach@gmail.com Impermanent Pain September 30, 2014 at 8:49 am Quang Nhang S?ch ok thanks b?n. Tr?n ??c L??ng September 30, 2014 at 2:33 pm ok Sang Tóc ?? November 17, 2014 at 11:30 am em chuyên cung c?p v? b?i l?i kh? ?? làm nhang s?ch,hàng ???c thu ho?ch c?a bà con n?ng dan gia lai,kon tum,??m b?o ch?t l??ng,kh?,v? dày.n?u c?ng ty có nhu c?u xin liên h? 01649249822 e tên sang..n?u a có nhu c?u Sang Tóc ?? November 17, 2014 at 11:31 am em chuyên cung c?p v? b?i l?i kh? ?? làm nhang s?ch,hàng ???c thu ho?ch c?a bà con n?ng dan gia lai,kon tum,??m b?o ch?t l??ng,kh?,v? dày.n?u c?ng ty có nhu c?u xin liên h? 01649249822 e tên sang..n?u a có nhu c?u Phuonganh Tham January 5, 2015 at 7:34 am Chào anh! Hi?n em ?ang ? Thanh Hóa mu?n làm nhà phan ph?i cho Nhang Thiên H??ng thì th? nào ?! Gmail: anhtham79@gmail.com Nguyen Thang February 9, 2015 at 9:40 am em mu?n làm nhà phan ph?i cho Nhang sach thiên h??ng thì th? nào ?! Gmail: nguyenthang305@gmail.com ?inh V?n Hi?u March 3, 2015 at 2:29 pm em mu?n làm nhà phan ph?i anh g?i th?ng tin báo giá bu?n qua dinhvanhieuhp@gmail.com giúp em nhé ?? Th? ?? G? March 4, 2015 at 2:30 am Hi b?n S?n T?c! Mình ?ang phan ph?i th??ng m?i Nhang t?i Hà N?i và các t?nh phía B?c. B?n cho xin th?ng tin giá c? và chính sách chi?t kh?u vào mail : vienduong@vnn.vn nhé. S?n – 0912363932 Cryon Dison March 11, 2015 at 1:27 pm c? s? em hi?n là làm c? khí, mu?n m? r?ng knh doanh làm ??i ly phan ph?i nhang, xin c?ng ty báo giá s?n ph?m dùm. email: cryonman1993@gmail.com Chính Là B?n March 28, 2015 at 2:30 pm em chuyên cung c?p nguyên li?u b?t cay qu? ?? làm nhang, anh ch? em nào có nhu c?u thì em s? cho xem m?u r?i th??ng th?o các v?n ?? khác (yêu c?u l?y s? l??ng l?n), ll: Quang 0169.7222.103, xin c?m ?n. L??ng Quang Tùng April 23, 2015 at 7:51 am H??ng C?m Lên kính chào quy khách. c? s? s?n xu?t h??ng tr?m cao c?p C?m Lên mu?n tìm nhà phan ph?i các lo?i nhang máy.nhang bài.nhang tr?m trên moij mi?n t? qu?c.ship hàng t?n n?i.xin liên h? 0977208012 L??ng Quang Tùng April 23, 2015 at 7:53 am Hanh có muons làm ddaaij ly h??ng C?m Lên kh?ng Quoc Thang September 2, 2015 at 7:33 am Mình ? Hà N?i. B?n có ??i ly ? Hà N?i kh?ng? N?u có cho mình xin ??a ch? v?i nha. Nguyen Huu September 29, 2015 at 12:10 am Toi muon mua mot so nguyen lieu tu ban dc ko Nguyen Huu September 29, 2015 at 12:11 am Toi chuyen cung cap mua ban nguyen lieu lam huong Hung Nguyen Van October 14, 2015 at 9:51 am A gui bao gia cho minh nha a Chí D?ng ?oàn November 18, 2015 at 2:32 pm dt cho toi nhe toi muon mua TRANSLATE Translate HOT LINE NHà S?N XU?T CAM K?T ??I LY T?NH H?I PHòNG FOLLOW US NHANG QU? CAO C?P NHANG TR?M ??C BI?T TR?M QUE KH?NG T?M TRONG ?NG G? C?M LAI NHANG TR?M KH?NG T?M NHANG TR?M KHOANH NHANG TR?M THáP (N?) D?NG C? X?NG TR?M K?T N?I TRêN FACEBOOK BàI VI?T M?I ??I LY ??C QUY?N NHANG S?CH THIêN H??NG T?I T?NH ??NG NAI NHANG S?CH THIêN H??NG KH?NG TH? THI?U TRONG NH?NG NGàY T?T Cách phan bi?t NHANG T?M HóA CH?T và NHANG S?CH (b2) Cách phan bi?t NHANG T?M HóA CH?T và NHANG S?CH KHóI NHANG NGàY T?T Là NéT ?EP C?A V?N HóA D?N T?C VI?T NAM GIAO D?NG C? X?NG TR?M HìNH BàN TAY PH?T CHO ??I LY NHANG S?CH T?N BìNH NHANG S?CH THIêN H??NG GIAO NHANG QU? CAO C?P CHO ??I LY T?NH NAM ??NH NH?NG C?NG D?NG TUY?T V?I C?A TINH D?U ?àN H??NG Và NHANG ?àN H??NG Mà B?N C?N BI?T NHANG ?àN H??NG C?A C?NG TY NHANG S?CH THIêN H??NG NHANG S?CH THIêN H??NG GIAO NHANG QU? CAO C?P CHO ??I LY LONG XUYêN T?NH AN GIANG T?I SAO B?N PH?I TH?P NHANG S?CH KH?NG HóA CH?T? NHANG S?CH THIêN H??NG GIAO NHANG QU? CAO C?P CHO C?NG TY DàN GIáO V?NH L?I T?I ?? CHI?N TH?NG CON NG??I THAM LAM TRONG T?I NH? TH? NàO? NHANG S?CH THIêN H??NG GIAO NHANG ?àN H??NG N? CHO ??I LY T?N BìNH NHANG S?CH THIêN H??NG GIAO NHANG QU? CHO ??I LY T?NH B?C LIêU PH?N H?I G?N ??Y Khoa Nguy?n on NHANG S?CH THIêN H??NG CAM K?T Einstein Einstein on NHANG S?CH THIêN H??NG GI?I THI?U NHANG TR?M THáP – TR?M N? Tùa La on Th?c hành nghi th?c T?Y ? U? cho c?n nhà c?a b?n nh? th? nào? Van Nguy?n on ??I LY ??C QUY?N H??NG S?CH T?I H?I PHòNG Nguyen Truong Quang on H??ng d?n cách dùng d?ng c? X?NG TR?M H??NG hình Bàn Tay Ph?t ?? X?NG NHà, v?n phòng c?ng ty và n?i bu?n bán. Hue Ngoc on NHANG S?CH THIêN H??NG GI?I THI?U NHANG TR?M THáP – TR?M N? Nguyet Vu on H??ng d?n cách dùng d?ng c? X?NG TR?M H??NG hình Bàn Tay Ph?t ?? X?NG NHà, v?n phòng c?ng ty và n?i bu?n bán. Th? L?c on NHANG S?CH THIêN H??NG GI?I THI?U NHANG TR?M THáP – TR?M N? Lam Tùng on NHANG S?CH THIêN H??NG GI?I THI?U NHANG TR?M THáP – TR?M N? Categories D?NG C? X?NG TR?M GóC T? V?N HO?T ??NG H??NG S?CH, NHANG S?CH H??NG S?CH Hà N?I H??NG S?CH H?I PHòNG H??NG S?CH NGH? AN H??NG S?CH THANH HOá LIêN H? NHANG QU? CAO C?P NHANG S?CH BìNH D??NG NHANG S?CH TPHCM NHANG S?CH ??NG NAI NHANG TR?M KHOANH NHANG TR?M KH?NG T?M NHANG TR?M THáP (N?) NHANG TR?M ??C BI?T NH?NG BàI KH?N VáI NH?NG C?U CHUY?N HAY PHONG TH?Y, T?M LINH PHONG T?C C? TRUY?N VI?T NAM PHONG T?C TH? CúNG PHONG T?C TRONG ?áM C??I PH?T T? QUà T?NG/KM S?N PH?M TUY?N D?NG TáC H?I NHANG HóA CH?T T? V?N Uncategorized VIDEO V?T PH?M PHONG TH?Y LIêN K?T WEBSITE Nhang S?ch Thiên H??ng Nhang Kh?ng hóa ch?t Nhang S?ch Nhang Tr?m NHANG S?CH THIêN H??NG Nhang Thiên H??ng Nhang Tr?m Kh?ng t?m Chat room Copyright ? 2016 NHANG S?CH THIêN H??NG – H??NG NHANG S?CH – NHANG QU? CAO C?P. Theme by Colorlib Powered by WordPress

nhangsachthienhuong.com Whois

Domain Name: NHANGSACHTHIENHUONG.COM
Registry Domain ID: 1731012518_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.name.com
Registrar URL: http://www.name.com
Updated Date: 2015-05-13T03:56:47Z
Creation Date: 2012-07-02T00:42:54Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-07-02T00:42:54Z
Registrar: Name.com, Inc.
Registrar IANA ID: 625
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: NGUYEN TRUONG QUANG
Registrant Organization: NhangSachThienHuong
Registrant Street: nhangsach@gmail.com
Registrant City: HO CHI MINH
Registrant State/Province: HO CHI MINH
Registrant Postal Code: 70000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: +84.0918632557
Registrant Email: nhangsach@gmail.com
Registry Admin ID:
Admin Name: NGUYEN TRUONG QUANG
Admin Organization: NhangSachThienHuong
Admin Street: nhangsach@gmail.com
Admin City: HO CHI MINH
Admin State/Province: HO CHI MINH
Admin Postal Code: 70000
Admin Country: VN
Admin Phone: +84.0918632557
Admin Email: nhangsach@gmail.com
Registry Tech ID:
Tech Name: NGUYEN TRUONG QUANG
Tech Organization: NhangSachThienHuong
Tech Street: nhangsach@gmail.com
Tech City: HO CHI MINH
Tech State/Province: HO CHI MINH
Tech Postal Code: 70000
Tech Country: VN
Tech Phone: +84.0918632557
Tech Email: nhangsach@gmail.com
Name Server: ns1.stablehost.com
Name Server: ns2.stablehost.com
Name Server: ns3gmv.name.com
Name Server: ns4lrt.name.com
DNSSEC: Unsigned Delegation
Registrar Abuse Contact Email: abuse@name.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.1 7203101849
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-05-12T11:53:07-06:00 <<<
The Data in the Name.com, Inc. WHOIS database is provided by Name.com, Inc. for information purposes, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. Name.com, Inc. does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this Data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail (spam); or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to Name.com, Inc. (or its systems). Name.com, Inc. reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.